METODOLOGIA


El CHSMB compta amb un equip de professionals amb llarga experiència en la salut mental.


Som una institució en salut mental d’orientació psicoanalítica de la qual es desprèn una concepció del subjecte, una forma d’entendre els conflictes humans, el malestar psíquic i els símptomes que se’n deriven i una manera de procedir i abordar aquestes manifestacions.


L’atenció clínica és l’eix vertebrador de l’activitat del centre que atén infants, adolescents i adults amb tractaments específics per fer front a les dificultats i als trastorns que sorgeixen en diferents moments significatius del cicle vital.


Considerem els símptomes i trastorns com a expressions de tensions i conflictes. Aquests afecten tant les relacions personals com el món intern de cadascú, on conviuen impulsos, idees, desitjos i exigències, sovint inconscients i contradictoris.


Així doncs, l’atenció que oferim es basa en el fet que el subjecte pugui parlar del seu patiment i desplegar allò que li passa, per poder trobar i elaborar els factors que el condicionen. Al mateix temps, quan cal, si el cas ho requereix, també es compta amb el recurs mèdic, de prescripció i seguiment de psicofàrmacs.


En el cas dels nens, a més de les paraules, propiciem que l’infant puguin expressar-se mitjançant altres mètodes, el joc i el dibuix, que esdevenen eines de treball bàsiques.